UCF / Drills

Drills

Sản phẩm Công dụng

Fuji FRD-6PH-5

Precision & robust, taperd chuck

Fuji F-14CN E

Robust

Fuji FRD-5S-2T

Robust & light, tapered chuck